Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.florisvk.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door FlorisVK. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FlorisVK is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij FlorisVK.

Geen garantie op juistheid
Voor de alle informatie die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en correctheid. Fouten en onjuistheden van of in de artikelen en website geven geen aanleiding of recht op vergoeding voor geleden schade voor het gebruik van deze website. Daarom geldt dat aan alle informatie op deze website geen rechten kunnen worden ontleent en florisVK geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie van deze website of het niet goed functioneren van de website.
Hierbij willen wij de bezoeker van deze website/lezer van onze artikelen erop wijzen dat de artikelen op deze website een karakter hebben van een web-blog, zijn daarom vaak subjectief en bevatten een mening of persoonlijke opvatting van de auteur. Wij adviseren onze lezers met KLEM niet volledig af te gaan op deze website als enige of belangrijkste bron indien men de informatie wilt gebruiken voor het doen van grote invloedrijke beslissingen!

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of e-mail kan niet zonder meer een relatie ontstaan tussen FlorisVK.nl en de gebruiker van de website.

FlorisVK streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. FlorisVK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.florisvk.nl op deze pagina.